OGÓLNE WARUNKI

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności i Sprzedaży (dalej „Warunki Ogólne”) regulują korzystanie ze strony internetowej www.eu-aiwa.com (zwanej dalej Witryną), którą Aiwa CO., LTD udostępnia osobom, które uzyskiwać dostęp do swojej Witryny internetowej w celu dostarczania informacji o produktach i usługach, własnych i / lub zewnętrznych współpracowników oraz ułatwiania dostępu do nich, a także kontraktowania usług i towarów za ich pośrednictwem (wszystkie zwane łącznie „Usługami”).
Aiwa CO., LTD, z siedzibą pod adresem Avinguda Segle XXI, 34, 08840 Viladecans, Barcelona jest hiszpańską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, właścicielem tej witryny internetowej, której użytkowanie jest regulowane niniejszym dokumentem, z numerem CIF B62974084 i zarejestrowanym w rejestrze handlowym de Barcelona , T. 38278, F. 0211, Secc. Gral, Sheet / Dup 320123, Inscr. 1.
Aby skontaktować się z Aiwa CO., LTD. możesz użyć:

Adres pocztowy wskazany powyżej.
Telefon obsługi klienta: 93.595.29.89
Adres e-mail info@eu-aiwa.com

Ze względu na charakter Serwisu, a także jego zawartość i przeznaczenie, prawie cała nawigacja, którą może on wykonać, musi odbywać się ze statusem Klienta, który jest uzyskiwany zgodnie z procedurami zawartymi w tym samym . W związku z tym powyższy stan Klienta oznacza przestrzeganie Warunków Ogólnych w wersji opublikowanej w momencie wejścia na Stronę.

Aiwa CO., LTD zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie prezentacji i konfiguracji Witryny, a także niniejszych Ogólnych warunków. Dlatego Aiwa CO., LTD zaleca Klientowi uważne przeczytanie tego samego tekstu za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Witryny.

W każdym przypadku w Serwisie istnieją ogólnodostępne strony, w przypadku których Aiwa CO., LTD również pragnie przestrzegać swoich zobowiązań prawnych, a także regulować ich użytkowanie. W tym sensie użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tych części Witryny, wyrażają zgodę, aby uzyskać dostęp do wyżej wymienionych stron, na warunki zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach, w zakresie, w jakim może to mieć do nich zastosowanie.

Wreszcie, ze względu na charakter tej Witryny, zmiany treści niniejszych Ogólnych warunków mogą być modyfikowane lub uwzględniane. Z tego powodu Klient, a także inni użytkownicy, którzy nie korzystają z tego warunku, są zobowiązani do dostępu do niniejszych Ogólnych Warunków za każdym razem, gdy wchodzą do Serwisu, przy założeniu, że będą miały do ​​nich zastosowanie odpowiednie warunki obowiązujące w danym momencie. Twojego dostępu.

DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do Usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkowników, po zaakceptowaniu Ogólnych Warunków, i będą oni traktowani jako Klienci.

Identyfikator klienta będzie się składał z jego adresu e-mail i hasła. Aby uzyskać dostęp do własnego konta Klienta, konieczne będzie podanie tego identyfikatora, a także hasła, które musi zawierać co najmniej 4 znaki.

Korzystanie z hasła jest osobiste i nieprzenoszalne, a cesja, nawet tymczasowa, na osoby trzecie jest niedozwolona. W tym zakresie Klient zobowiązuje się do skrupulatnego wykorzystywania i zachowania ich w tajemnicy, przyjmując pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia ich osobom trzecim.

W przypadku, gdy Klient wie lub podejrzewa użycie jego hasła przez osoby trzecie, musi je niezwłocznie zmodyfikować, w sposób, w jaki jest zbierane w Serwisie.
PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z USŁUG

Klient zobowiązuje się do rzetelnego, prawidłowego i zgodnego z prawem korzystania z Usług, a w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

korzystać z Usług w sposób, w celach lub skutkach sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;
reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, zezwalać na publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Usług, chyba że jest to upoważnione przez właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone;
podejmować jakichkolwiek działań, które mogą zostać uznane za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do Aiwa CO., LTD lub stron trzecich;
korzystać z Usług, aw szczególności z wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu w celu wysyłania reklam, komunikatów w celu sprzedaży bezpośredniej lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, niezamówionych wiadomości kierowanych do wielu osób niezależnie od ich przeznaczenia, jak również do wprowadzania na rynek lub rozpowszechniania takich informacji w jakikolwiek sposób;

Klient będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które Aiwa CO., LTD może ponieść, okazjonalnie lub w wyniku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań określonych powyżej, a także wszelkich innych zawartych w niniejszych Warunkach ogólnych i / lub tych nałożonych przez prawo w związku z korzystaniem z Serwisu

Aiwa CO., LTD będzie przez cały czas czuwać pod kątem przestrzegania obowiązującego systemu prawnego i będzie uprawniona do przerwania, według własnego uznania, świadczenia Usługi lub wykluczenia Klienta z Witryny w przypadku domniemanej prowizji, kompletnej lub niekompletnej, jakichkolwiek przestępstw lub wykroczeń typowych dla obecnego Kodeksu karnego lub w przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek postępowania, które w opinii Aiwa CO., LTD jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Ogólnymi Warunkami Umów obowiązującymi w tej Witrynie, prawem , standardy ustanowione przez Aiwa CO., LTD lub jej współpracowników lub mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie, wizerunek, wiarygodność i / lub prestiż firmy Aiwa CO., LTD lub jej współpracowników.

PRAWA WŁASNOŚCI

Cała zawartość Witryny, taka jak teksty, grafika, zdjęcia, logo, ikony, obrazy, a także projekt graficzny, kod źródłowy i oprogramowanie, są wyłączną własnością Aiwa CO., LTD lub osób trzecich, których prawa do poszanowania zgodnie z prawem posiada firmę Aiwa CO., LTD, chronioną w związku z tym przez ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe.

Wykorzystywanie wszelkich elementów własności przemysłowej i intelektualnej do celów komercyjnych, a także ich dystrybucja, modyfikacja, zmiana lub dekompilacja jest surowo zabronione.

Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych praw może stanowić naruszenie tych przepisów, a także przestępstwo podlegające karze na podstawie art. 270 i następnych Kodeksu karnego.

Klienci, którzy przesyłają do Serwisu spostrzeżenia, opinie lub komentarze za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, w przypadkach, gdy charakter Usług to umożliwia, są rozumiani jako upoważnieni Aiwa CO., LTD do reprodukcji, rozpowszechniania, publicznego przekazywanie, przekształcanie i wykonywanie wszelkich innych praw do wykorzystywania takich uwag, opinii lub komentarzy, przez cały czas ochrony praw autorskich, która jest zapewniona prawnie i bez ograniczeń terytorialnych. Rozumie się również, że upoważnienie to jest bezpłatne.

Roszczenia, które mogą być składane przez Klientów w związku z możliwym naruszeniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w odniesieniu do którejkolwiek z Usług tej Witryny, należy kierować na następujący adres e-mail: info@eu-aiwa.com

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niezależnie od tego, co zostało ustalone w Ogólnych Warunkach Kontraktowania dotyczących kontraktowania towarów zawartych w tej Witrynie, Aiwa CO., LTD nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i jakość tej Witryny, jej usług, informacji i materiałów. Te usługi, informacje i materiały są prezentowane w stanie, w jakim się znajdują i są dostępne bez jakiejkolwiek gwarancji.

Aiwa CO., LTD zastrzega sobie prawo do przerwania dostępu do Witryny, a także świadczenia niektórych lub wszystkich Usług świadczonych za jej pośrednictwem w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, z przyczyn technicznych, bezpieczeństwa, kontroli, konserwacji, awaria zasilania lub inna uzasadniona przyczyna.

W związku z tym Aiwa CO., LTD nie gwarantuje niezawodności, dostępności ani ciągłości swojej Witryny lub Usług, więc korzystanie z nich przez Klienta odbywa się na jego własne ryzyko. bez, w dowolnym momencie, można żądać od firmy Aiwa CO., LTD odpowiedzialności w tym zakresie.

Aiwa CO., LTD nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku przerw w świadczeniu Usług, opóźnień, błędów, nieprawidłowego działania tych samych i, ogólnie, innych niedogodności, które mają swoje źródło w przyczynach niezależnych od Aiwa CO., LTD i / lub ze względu na oszukańcze lub winne działanie Klienta i / lub mające jako przyczynę przyczyny zdarzenia losowego lub siły wyższej. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 1105 Kodeksu Cywilnego, należy rozumieć, że są one objęte pojęciem Siły Wyższej, ponadto i dla celów niniejszych Ogólnych Warunków, wszystkie zdarzenia, które mają miejsce poza kontrolą Aiwa CO ., LTD, takich jak: awarie osób trzecich, operatorów lub firm usługowych, działania rządu, brak dostępu do sieci stron trzecich, działania lub zaniechania władz publicznych, innych powstałe w wyniku zjawisk naturalnych, blackouty itp. oraz atak hakerów lub stron trzecich specjalizujących się w bezpieczeństwie lub integralności systemu komputerowego, pod warunkiem, że Aiwa CO., LTD przyjęła rozsądne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem techniki. W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny, Aiwa CO., LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, powstałe szkody i / lub utratę zysków.

Aiwa CO., LTD wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku prawdziwości, dokładności, kompletności i / lub aktualności Usług przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych lub otrzymywanych, uzyskanych lub do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Serwisu oraz Usług świadczonych lub oferowanych przez osoby lub podmioty trzecie. Aiwa CO., LTD dołoży wszelkich starań, aby zaktualizować i poprawić informacje przechowywane na swojej stronie internetowej, które nie są zgodne z minimalnymi gwarancjami prawdziwości. Będzie jednak zwolniony z odpowiedzialności za brak aktualizacji lub poprawek, a także za treści i informacje w nich zawarte. W tym sensie Aiwa CO., LTD nie ma obowiązku kontrolowania i nie kontroluje treści przekazywanych, rozpowszechnianych lub udostępnianych stronom trzecim przez Klientów lub współpracowników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo lub gdy jest to wymagane przez właściwy sąd lub Władza administracyjna.

Podobnie Aiwa CO., LTD wyklucza wszelką odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą być spowodowane obecnością wirusów lub innych szkodliwych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, a także w dokumentach lub systemach przechowywane w nich.

Aiwa CO., LTD nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Usług Witryny lub jej haseł, a także za jakiekolwiek inne materiały, które naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

Klient zobowiązuje się chronić Aiwa CO., LTD przed wszelkimi szkodami, stratami, sankcjami, wydatkami (w tym między innymi honorariami prawników) lub odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub inną, która może ponieść Aiwa CO. , LTD, który jest związany z nieprzestrzeganiem lub częściowym lub wadliwym przestrzeganiem tego, co zostało określone w niniejszych Ogólnych Warunkach lub w obowiązujących przepisach, w szczególności w związku z jej obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych zebranych w niniejsze warunki lub ustanowione w LOPD i przepisach dotyczących rozwoju.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Aiwa CO., LTD nie gwarantuje ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku dostępu do usług stron trzecich za pośrednictwem połączeń, linków lub linków do witryn, do których prowadzą łącza, ani ich dokładności lub niezawodności. Funkcją linków, które pojawiają się w Aiwa CO., LTD jest wyłącznie informowanie Klienta o istnieniu innych źródeł informacji w Internecie, gdzie możesz poszerzyć Usługi oferowane przez Portal. Aiwa CO., LTD nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za wyniki uzyskane za pośrednictwem tych linków ani za konsekwencje wynikające z dostępu do nich przez Klientów. Te Usługi stron trzecich są świadczone przez nich, więc Aiwa CO., LTD nie może kontrolować ani nie kontroluje legalności Usług ani ich jakości. W związku z tym Klient musi zachować ostrożność w wycenie i korzystaniu z informacji i usług istniejących w treściach osób trzecich.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku jakichkolwiek problemów interpretacyjnych lub spornych, które mogą się pojawić, zastosowanie będzie miało prawo hiszpańskie, aw przypadku kontrowersji obie strony zgadzają się poddać jurysdykcji sądów i trybunałów miasta Barcelona, ​​zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może mieć zastosowanie.

Procedura korzystania z prawa musi być jasno określona i szczegółowo opisana w „Warunkach zakupu”. Każdy sklep może ustalić procedurę, która będzie Ci odpowiadać zgodnie z jego charakterystyką, ale zawsze ogólnie przestrzegając wymagań określonych przez prawo.